Homeaz | en | ru

“Türk filologiyası” jurnalı təsis edilib

14/12/2016

Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsi Türk filologiyası kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu tərəfindən kafedranın indeksinə uyğun olaraq ilk dəfə “Türk Filologiyası “jurnalı təsis edilmiş, jurnalın baş redaktoru və təsisçisi  f.e.d. prof. R.Rüstəmov, redaktor müavini f.e.d., prof. Ə.Rəsulov, elmi katib f.ü.f.d., dos.Ş.Qədimova təyin edilmişdir.

Jurnalın redaksiya heyətinə respublikamızın görkəmli türkoloq-alimləri daxil edilmişdir.

Redaksiya heyəti: akad.V.Məmmədəliyev, AMEA-nın müxbir üzvü prof. M.Nağısoylu, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. N.Cəfərov, f.e.d., prof. Q.Kazımov, prof. E.Əzizov, f.e.d., prof. Ə.Rəcəbli, f.e.d. prof. Ə.Rəsulov, f.e.d., prof. N.Məmmədli, f.e.d., prof. A.Babayev, f.e.d., prof. J.Əliyeva, f.e.d., prof. M.Novruzov, f.e.d., prof. Q.Məşədiyev, f.e.d., prof. A.Abıyev, f.e.d., prof. T.Məlikov, f.e.d., .prof., İ.Kazımov, f.e.n., dos., R.Əhmədov, f.e.d., prof., S.Sadıqova, f.e.d., prof. İ. Məmmədli, f.e.d., prof. R.Əsgər, f.ü.f.d. C.Rüstəmova, f.ü.f.d., dos. A.Xəndan, f.ü.f.d., dos.A.Məşədiyeva, f.ü.f.d., dos. K.Əhmədova., f.ü.f.d. A.Qasımova, f.ü.f.d., dos. Ş.Qədimova, f.ü.f.d. A.İbrahimova

Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir. Reyestr № 4037.

Bookmark and Share