Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsi üzrə icmal mühazirələrin cədvəli təsdiq olunub

20/08/2020

TƏSDİQ EDİRƏM:

TƏDRİSİN TƏŞKİLİ VƏ TƏLİM

TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ PROREKTOR                                            İRADƏ ƏLİYEVA

ŞƏRQŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİNİN  2019-2020-ci TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ ÜÇÜN

İ C M A L  M Ü H A Z İ R Ə  L Ə R İ N  C  Ə  D  V  Ə  L  İTarixlər

Dərs

saatları

Kurs

Bölmə

II  K U R S

AZƏRBAYCAN  BÖLMƏSİ

IV  K U R S

AZƏRBAYCAN  BÖLMƏSİ

İxtisas

Tərcümə (fars dili üzrə)

Tərcümə (ərəb dili üzrə)

Qrup

TF-066

T-052

31 avqust

01-02 sentyabr

1015 - 1100

1105 - 1150

Əlavə Şərq dili (türk)

Güləhməd İmanov

1200 - 1245

1250 - 1335

Peşəkar tərcümənin əsasları

Şahin Yusifli

1350 - 1435

1440 - 1525

Peşəkar tərcümənin əsasları

Şahin Yusifli

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq – 3

Xəyalə Mustafayeva

03-04-07 sentyabr

1015 - 1100

1105 - 1150

Əlavə Şərq dili (türk)

Güləhməd İmanov

1200 - 1245

1250 - 1335

Fars ədəbiyyatı

Familə Nəcəfova

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq – 3

Xəyalə Mustafayeva

1350 - 1435

1440 - 1525

Fars ədəbiyyatı

Familə Nəcəfova

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq – 3

Xəyalə Mustafayeva


TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ DEKAN MÜAVİNİ                                                                                                   CAVANŞİR MƏMMƏDZADƏBookmark and Share