Homeaz | en | ru

Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimi K.İ.Eyvazovanın ”XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyi” adlı kitabı işıq üzü görüb

11/12/2019

Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimi f.ü.f.d.Eyvazova Könül İmran qızının müəllifi olduğu “XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyi” adlı monoqrafiya işıq üzü görmüşdür. Əsər görkəmli elm xadimimiz, Azərbaycanda XX əsrdə ərəbşünaslıq məktəbinin banisi Ələsgər Məmmədovun əziz xatirəsinə və anadan olmasının 100 illiyinə ithaf olunur. Monoqrafiya XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyinin inkişafının təd­qi­qinə həsr olunmuşdur. Əsər XX əsrdə ölkəmizdə ərəb dilçiliyinin tə­şək­kü­lü, onun inkişаf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, öyrənilməsi və bu el­­min inkişafında xidmətləri olan alimlərimizin yaradıcılığının araş­dı­rıl­ması sahəsində ilk təşəbbüsdür. Kitabdan tələbələr, tədqiqatçılar, ümu­miyyətlə, XX əsrdə Azərbaycanda yeni əsaslarla  yaranıb inkişaf edən ərəb dilçilyi haqqında məlumat almaq istəyən hər kəs faydalana bilər.

 

 

Bookmark and Share