Homeaz | en | ru

Ərəb filologiyası kafedrasının dosentinin dərs vəsaiti işiq üzü görüb

06/01/2023

Bu dərs vəsaiti tərcümə ixtisasında ərəb dili üzrə  ifadə edilən fikirlərin, hisslərin, emosiyaların və s. başqa bir dilin imkan və vasitələri ilə ekvivalent, yaxud adekvat şəkildə verilməsini, yazılı mətnin, yaxud şifahi nitqin bir dildən başqa dilə (digər dilə) keçirilməsi prosesini kompleks şəkildə aparmaqla sadədən mürək­kəbə prinsipini əsas tutaraq, tərcümə nəzəriy­yəsinin əsas qanunlarını, müəyyən tərcümə və danışıq dilini öyrət­məsi məqsədini güdür. Dərs vəsaitindən həmçinin ərəb dilini əlavə dil kimi öyrənən bir sıra kənar ali təhsil müəssisələrinin tələbələri və məzunları da istifadə edə bilər.

 

 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:aac6ef0a-74e8-3316-8022-781b0b7eccb5

 

 

 

 

Bookmark and Share