Homeaz | en | ru

İran filologiyası kafedrasının urdu dili müəllimi elmi məruzə edib

27/12/2022

Şərqşünaslıq fakültəsinin İran filologiyası kafedrasının urdu dili müəllimi Eldost İbrahimov "Urdu dilində işlənən fars mənşəli sözlərin məna dəyişiklikləri" mövzusunda elmi məruzə etmişdir. Məruzəçi urdu dilində işlənən fars leksemlərinin qəbulu, onların semantik səviyyədə alınma qanunauyğunluğuna tabe olduğunu qeyd edərək, bu dildə işlənən farsizmlərin həm formaca, həm də mənaca müəyyən dəyişikliklərə məruz qaldığını söyləmişdir.

Bookmark and Share