Homeaz | en | ru

E L A N

11/11/2022

23 noyabr 2022-ci il tarixində saat 13.30-da Bakı Dövlət Univer­si­te­tinin Şərqşünaslıq fakültəsi Ərəb filologiyası və Türk filologiyası ka­fed­ralarının birgə iclasında Ərəb filologiyası kafedrasının dissertantı Vü­qar Aydın oğlu Qaradağlının 5713.01 – “Sami dilləri” ixtisası üzrə elm­lər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş “Quran qi­ra­ətlərinin fonetik-qrammatik xüsusiyyətləri (Həfs ilə Vərş qi­ra­ət­lə­ri­nin müqayisəsi əsasın­da)” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi ke­çiriləcəkdir.

 

(BDU, II korpus, 705-ci auditoriya)

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share