Homeaz | en | ru

E L A N

06/09/2022

Azərbaycan Respublikasının

Elm və Təhsil Nazirliyi

 

2022-ci il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı sualları

 

(5711.01 – “İran dilləri” (fars dili)

 

1. Cümlədə uzlaşma

2. Fars dilində sayın quruluşca növləri

3. Feilin quruluşca növləri

4. Səbəb – budaq cümləsi

5. Həmcins üzvlü sadə cümlələr

6. Zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr

7. Vasitəli və vasitəsiz tamamlıq

8. Həmcins mübtədalı cümlələr

9. Fars dilində sözdüzəltmə prosesi

10. İsmin quruluşca növləri

11. Ara cümlələr

12. Frazeoloji birləşmələrin tərcümə xüsusiyyətləri

13. Təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr

14. Tabeli və tabesiz bağlayıcılar

15. İsmin kəmiyyət kateqoriyası

16. Fars dilində işlənən qoşmalar

17. Zərfin quruluşca növləri

18. İsmi və feli xəbərin ifadə vasitələri

19. Mürəkkəb feillərin aralı və yanaşı vəziyyəti

20. Təktərkibli cümlələr

21. Fars dilində zaman kateqoriyası

22. İradi feillər

23. Zərflik budaq cümləsinin növləri

24. Frazeoloji vahidlər

25. Zərfin mənaca növləri

26. Fars dilində işlənən ərəb sifətləri

27. Düzəltmə və mürəkkəb sifətlər

28.  İzahedici əlavələr

29. İzahedici və təyini əlavələr

30. Cüttərkibli cümlə

31. Ümumişəxsli cümlələr

32. Fars – türk alınmaları

33. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər və söz birləşmələri

34. Səbəb-budaq cümləsi

35. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr

36. Fars dilində nida

37. İsmin frazeoloji birləşmələri

38. Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr

39. Qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlələr

40. Fars-rus alınmaları

41. Fars dilində xitab

42. İsim düzəldən şəkilçilər

43. Cümlə üzvlərinin əlavəsi

44. Mürəkkəb feillərin yanaşı və aralı vəziyyəti

45. Mübtəda budaq cümləsinin növləri

46. Fars dilinin tarixi mərhələləri

47. Yer budaq cümləsi

48. Mürəkkəb zərflər

49. Sadə cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri

50. Düzəltmə sifətlər

51. Feilin şəkil kateqoriyası

52. Ərəb feli sifətləri

53. Tamamlıq budaq cümləsi

54. Fars dilində sözdüzəltmə prosesi

55. Fars dilində işlənən qoşmalar

56. Şəxssiz cümlələr

57. Qeyri-müəyyən şəxsli təktərkibli cümlələr

58. Ərəb feli sifətləri

59. Qarışıq tipli mürəkkəb cümlələr

60. Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr

 

 

 

(5718.01 – “Dünya ədəbiyyatı” (fars ədəbiyyatı)

 

1. Samanilər dövrü fars ədəbiyyatı

2. Camal Mirsadeginin yaradıcılığı

3. Cəlaləddin Ruminin həyat və yaradıcılığı

4. Hafizin qəzəl yaradıcılığı

5. Cəlaləddin Ruminin “Məsnəvi-ye Mənəvi” əsəri

6. Sadeq Çubəkin “Səng-I Səbur” romanı

7. Sədi Şirazinin həyat və yaradıcılığı

8. Əmr Xosrov Dəhləvinin həyat və yaradıcılığı

9. Ömər Xəyyamın elmi və ədəbi fəaliyyəti

10. Avesta – qədim İran ədəbiyyatının abidəsi kimi

11. Ə.Caminin yaradıcılığı

12. Ənvərinin həyat və yaradıclığı

13. Sənai Qəznəvi sufi şair kimi

14. S.M.Camalzadənin həyat və yaradıclığı

15. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın həyat və yaradıclığı

16. Hindistnada yaranan fars şeirinin üslub və dil xüsusiyyətləri

17. Sadıq Hidayətin həyat və yaradıclığı

18. Fəridəddin Əttarın “Məntiq-ət teyr” əsəri

19. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin orta əsr farsdilli ədəbiyyata təsiri

20. Hafiz Şirazinin həyat və yaradıcılığı

21. İranda yeni şeir ədəbi yaradıclığı

22. Nizami Gəncəvinin farsdilli poeziyada yeri

23. Əbülqasım Firdovsinin həyat və yaradıclığı

24. Ə.Caminin “Həft ourəng”i.

25. İranda Bazgəşt ədəbi cərəyanı

26. Bozorg Ərəbinin həyat və yaradıclığı

27. Ə.Caminin “Baharistan” əsəri

28. Saib Təbrizinin həyat və yaradıclığı

29. Səfəvilər dövründə fars ədəbiyyatının vəziyyəti

30. Obeyt Zakaninin həyat və yaradıclığı

31. Nəsrəddinin Tusinin həyat və yaradıclığı

32. Baba Tahir Üryanın həyat və yaradıclığı

33. Fars ədəbiyyatında hind üslubu

34. Zöhrab Sepehrinin həyat və yaradıclığı

35. Fars ədəbiyyatında maarifçilik dövrü

36. Mirzəzadə Eşqi vətənpərvər şair kimi

37. Farsdilli sufi ədəbiyyatı XII-XIII əsrlərdə

38. Nima Yuşicin yeni şeir ədəbi cərəyanının meydana gəlməsində rolu

39. Sədi Şirazinin “Gülüstan” əsəri

40. X.Nizamimülkün siyasətnaməsi

41. Sadiq Hidayətin “Buf-e kur” povesti

42. Ömər Xəyyamın rübailəri

43. Mirzəağa xan Kermaninin həyat və yaradıclığı

44. Rəşidəddin Vətfatın həyat və yaradıclığı

45. Ə.Nuşinin həyat və yaradıclığı

Bookmark and Share