Homeaz | en | ru

Ərəb filologiyası kafedrası üzrə


2018-ci ilin sentyabr ayında Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimləri - dosent Könül Əbül­fəz qızı Məmmədova və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Əkrəm qızı Ək­bə­rovanın Azərbaycan dilində  “Ərəb dili” dərsliyi üçüncü dəfə işıq üzü görmüşdür.

Oxuculara təqdim olunan dərslik iyirmi səkkiz dərsi əhatə edir. Dərslik tələbələrə ərəb dili qrammatikasının əsaslarını öyrətmək, ərəb dilində orta cətinliyə malik mətnləri lüğət vasitəsilə tərcümə etmək vərdişlərini aşılamaq məqsədi güdür. Bu kitab BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin fars, türk və ibri şöbələrində, eyni zamanda Tarix, Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültələrində oxuyan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdən ərəb dili mütəxəssisləri və geniş oxucu kütləsi də faydalana bilər.

Ərəb filologiyası kafedrası üzrə


2017-ci ilin dekabr ayında Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimləri - dosent Könül Əbül­fəz qızı Məmmədovanın və dosent Çinarə Tofiq qızı Mütəllimovanın “Ərəb ədəbiyyatı” dərsliyi işıq üzü görmüşdür.

Ali məktəblərin ərəb ədəbiyyatı üzrə bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş  bu dərslik şifahi xalq ədəbiyyatından başlayaraq İslamaqədərki dövrü əhatə edir. Azərbaycan dilində müvafiq kitablardan fərqli olaraq, burada ilk dəfə olaraq şifahi xalq ədəbiyyatının müxtəlif növləri, o cümlədən dastanlar və rəvayətlər, həmçinin  Ərəbistan yarımadasındaki ictimai-siyasi, iqtisadi durum, qəbilələr, dil və yazı, tarixi adət və ənənələr yetərincə işıqlandırılmışdır.

Cahiliyyə poeziyasının janrları, müəlləqələrin müəllifləri və digər tanınmış şairlərin həyat və yaradıcılığına geniş yer verilmiş, klassik ərəb poeziyasının sonralar filoloqlar tərəfindən toplanma prinsipləri, məşhur alimlərin cahiliyyə poeziyasının həqiqiliyinə münasibəti şərh edilmişdir. Şeirlər mənzum şəkildə azərbaycan dilinə çevrilmişdir. Dərslikdən magistrantlar və doktorantlar da faydalana bilərlər. Oxuculardan xahiş olunur ki, kitabın ikinci nəşrində nəzərə alınması üçün təklif və iradlarını müəlliflərə çatdırsınlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ərəb filologiyası kafedrası üzrə

 

 

2017-ci ilin aprel ayında Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimləri - dosent Könül Əbül­fəz qızı Məmmədovanın və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Əkrəm qızı Ək­bə­rovanın rus dilində  “Ərəb dili” dərsliyi işıq üzü görmüşdür.

Oxuculara təqdim olunan dərslik iyirmi səkkiz dərsi əhatə edir. Dərslik tələbələrə ərəb dili qrammatikasının əsaslarını öyrətmək, ərəb dilində orta cətinliyə malik mətnləri lüğət vasitəsilə tərcümə etmək vərdişlərini aşılamaq məqsədi güdür. Bu kitab BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin fars, türk və ibri şöbələrində, eyni zamanda Tarix, Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültələrində oxuyan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdən ərəb dili mütəxəssisləri və geniş oxucu kütləsi də faydalana bilər.
6 noyabr 2016- cı il tarixində Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında "İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi” kitabının ərəb dilində nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun hazırladığı kitabın elmi redaktoru institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatı, BDU-nun qədim dünya və orta əsrlər tarixi kafedrasının müdiri  Yaqub Mahmudov, ərəbcə nəşrin məsul redaktoru Bakı Dövlət Universiteti Ərəb filologiyası kafedrasının dosenti Gülnur Mahmuddur.
Tədbir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA-nın Tarix İnstitutu və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Müvafiq qurumların nümayəndələrinin, tanınmış alim və mütəxəssislərin, ərəb ölkələrinin Bakıdakı səfirlərinin iştirak etdikləri mərasimdə Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov bədnam ermənilərin qəsbkarlıq, işğalçılıq siyasəti apardıqlarından, torpaqlarımızda törətdikləri qanlı hadisələrdən danışıb.
Akademik Yaqub Mahmudovun rəhbərliyi ilə son illərdə tariximizə dair olduqca fundamental əsərlərin nəşr edildiyini söyləyən Kərim Tahirov "İrəvan xanlığı” kitabının tariximizlə bağlı çox önəmli əsər olduğunu diqqətə çatdırıb, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya daha ətraflı çatdırılmasının zərurililiyini vurğulayıb.
Xatırladaq ki, "İrəvan xanlığı” kitabı 2012-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatı”na layiq görülüb. 

 

2015-cü ilin fevral  ayında oxuculara təqdim olunan bu dərs vəsaiti ərəb ədəbiyyatşünaslığı tarixində ədəbi tənqidin ilk görkəmli nümayəndələrindən biri Məhəmməd ibn Səllam əl-Cüməhinin həyat və yaradıcılığı, onun dövrümüzə gəlib çatmış “Tabaqatu fuhuliş – şüəra” adlı əsərinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Bu kitab bakalavr pilləsində “Ərəb ədəbiyyatı tarixi” fənni və magisturatura pilləsində ərəb ədəbiyyatı üzrə “Xüsusi kurs”un tədrisi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əsərdən ərəb ədəbiyyatı mütəxəssisləri və geniş oxucu kütləsi də faydalana bilər.

 

 

 


2015-ci ilin aprel ayında Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimləri-dosent Könül Əbül­fəz qızı Məmmədovanın və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Əkrəm qızı Ək­bə­rovanın “Ərəb dili” dərsliyi işıq üzü görmüşdür.

Oxuculara təqdim olunan dərslik iyirmi səkkiz dərsi əhatə edir. Dərslik tələbələrə ərəb dili qrammatikasının əsaslarını öyrətmək, ərəb dilində orta cətinliyə malik mətnləri lüğət vasitəsilə tərcümə etmək vərdişlərini aşılamaq məqsədi güdür. Bu kitab BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin fars, türk və ibri şöbələrində, eyni zamanda Tarix, Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültələrində oxuyan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdən ərəb dili mütəxəssisləri və geniş oxucu kütləsi də faydalana bilər.

 

 

 

2014-cü ilin noyabr ayında Ərəb filologiası kafedrasının müəlliimi Gülnarə Abdullayevanın "Müsəlman İspaniyasında Yəhudi ədəbiyyatı"  adlı yeni kitabı  Nafta Press nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Əsər bakalavr şöbəsində təhsil alan yəhudi bölməsi tələbələri üçün zəruri ədəbiyyat  hesab olunur.

 2013 -cü ilin yanvar ayında G.Y.Mahmudovanın Çaşıoğlu nəşriyyatında "Ərəb ədəbi dilində sinonimlik" adlı kitabı şap olunmuşdur (395 səh.). Kitabda bir çox maraqlı məsələ o cümlədən oxşar və yaxın mənalıvahidlərin yaranma yolları, orta əsr dilçilərinin əsərlərində göstərildiyi kimi eyni bir sözün səs tərkibinin dəyişilməsi nəticəsində həmin sözün bir neçə variantının yaranması yolu, müasir dilçilikdə çox maraqlı məsələlərdən olan  leksikologiyanın iştiqaq fonetik hadisəsi vasitəsilə yaranan sözlər  təzahürü və s.öz parlaq əkini tapmışdır. Kitaba akademik Vasim Məmmədəliyev ön söz yazmışdır. Müasir ərəbşünasların fikrincə, oxşar və yaxın mənalı sözlərin əmələ gəlmə yollarından biri olan «əl-iştiqaq əl-əkbər» bəzi hallarda «əl-iştiqaq əl-kubar» kimi də hesab oluna bilər. Bəzi ədəbiyyatlarda  «əl-qəlb əl-luğavi» (leksik metateza) adlanan bu kimi problemlər də monoqrafiyada geniş şəkildə araşdırılır.2013-cü ilin fevral  ayında oxuculara təqdim olunan bu dərs vəsaiti ərəb ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Mütənəbbinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Bu kitab bakalavr pilləsində “Ərəb ədəbiyyatı tarixi” fənni və magisturatura pilləsində ərəb ədəbiyyatı üzrə “Xüsusi kurs”un tədrisi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əsərdən ərəb ədəbiyyatı mütəxəssisləri və geniş oxucu kütləsi də faydalana bilər.
2013 -cü ilin may ayında Ərəb filologiası kafedrasının müdiri, akademik V.M.Məmmədəliyev ilə kafedranın müəllimi Mais Ağaverdiyevin Nurlan nəşriyyatında, "Əl Mizan təfsiri" adlı kitabın dördüncü cildinin tərcüməsi çapdan çıxmışdır. Əsərin müəllifi məşhur filosof  və təfsirçi, əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbaidir. Kitab XX əsrdə qələmə alınmış ən mükəmməl Quran təfsirlərindən hesab olunur.


2012-ci ilin aprel ayında Ərəb filologiası kafedrasının müdiri, akademik V.M.Məmmədəliyev ilə kafedranın müəllimi Mais Ağaverdiyevin Nurlan nəşriyyatında, "Əl Mizan təfsiri" adlı kitabın üçüncü cildinin tərcüməsi çapdan çıxmışdır. Müəllifi əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbainin olduğu bu kitab XX əsrdə qələmə alınmış ən mükəmməl Quran təfsirlərindən hesab olunur

2012-ci ilin fevral  ayında Ərəb filologiası kafedrasının dosenti Vüqar Aydın oğlu Qaradağlının «Təcvid» adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Kitabda Qurani-Kərimin müasir dövrümüzdə ən geniş yayılmış qiraəti (Asimin Həfs qiraəti) əsasında oxu qaydaları, klassik ərəb dili səslərinin tələffüzü xüsusiyyətləri, səs dəyişmə və digər məsələlər sistemləşdirilmiş şəkildə şərh olunur. Əsər İlahiyyat fakültəsində tədris olunan «Təcvid» fənni üzrə dərslik kimi, Şərqşünaslıq və İlahiyyat fakültələrində tədris olunan «Ərəb dili» fənni üzrə dərs vəsaiti kimi istifadə oluna bilər. Kitab «Elm» nəşriyyatında çap olunmuşdur, həcmi 360 səhifədir.


2012-ci ilin fevralında Ərəb filologiası kafedrasının müəllimi MaisAğaverdiyevin Şərq- Qərb nəşriyyatında, "Meracus- səadə"  (Səadət zirvəsində) kitabı çapdan çıxmışdır (524səh). Müəllifi Şeyx Əhməd Nəraqinin olduğu bu kitabda əxlaq elmi ilə bağlı çox dəyərli məlumatlar verilmişdir. Fəzilətlər və qəbahətlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda geniş şəkildə izahı verilmiş, insanın mənfi xislətlərdən uzaqlaşıb müsbət keyfiyyətlərə yiyələnə bilməsinin nəzəri-praktiki yolları qeyd edilmişdir. İslam əxlaqı sahəsində yazılmış kitablar arasında ən samballılarından olan əsər həm də dilinin sadəliyi ilə səciyyələnir, bu və digər əxlaqi məsələlərlə bağlı baş vermiş ibrətamiz əhvalatları qeyd etməklə oxucunun nəzər-diqqətini özünə cəlb edir.


2011-ci ilin martinda  Ərəb filologiası kafedrasının müəllimi MaisAğaverdiyevin  " Əbədiyyət nuru Həzrət Muhəmməd (İslam peyğəmbərinin həyatı barədə mükəmməlaraşdırma)" kitabı çapdan çıxmışdır.  Müəllifi  doktor Cəfər   Sübhani olan bu kitab Şərq- Qərb nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür, ikinci nəşri isə 2011 ci ildə baş tutmuşdur. Kitaba akademik Vasim Məmmədəliyev ön söz yazmışdır. 
Kitabda həzrət Mühəmmədin(s) həyatında baş vermiş hadisələr çox rəvan şəkildə, özü də ən mötəbər mənbələrə istinadən əks etdirilmiş, onların təhlili verilmiş və şübhəli məqamlara tutarlı sübutlarla cavab verilmişdir. Burada “Ərəblər İslamdan öncə”, “İslamın meydana gəlməsi”, “İslamı qəbul etmiş ilk şəxs”, “Quranın ecazı”, “Qəraniq əfsanəsi”, “Merac”, “Hicrət”, “Qiblənin dəyişdirilməsi” kimi olduqca maraqlı mövzular çox dolğun şəkildə öz əksini tapmışdır. Müəllif həm də bir sıra avropalı şərqşünasların əsassız iddialarına tutarlı cavablar vermişdir. Diqqəti daha çox cəlb edən məqam isə əsərin dilinin çox səlis olması, mövzuları sadə dildə oxucuya təqdim etməsidir.

 


Gülnur Mahmudova ,Ərəb dilinin qeyri -ərəb şöbələrində tədrisi, Bakı, 2010

Əl-Abbasi Xeyri, Ərəb dilinin imla qaydaları, Bakı, 2010

 
İran filologiyası kafedrası üzrə

 


prof. T.Z.Rüstəmova – Kitab: 1 – Fars dili (qısa kurs) – Elm və təhsil nəşriyyatı, Bakı 2014, həcmi 20 ç.v.

Annotasiya: Dərslik Şərqşünaslıq fakültəsinin fars dili şöbəsindən başqa, fars dili tədris olunan digər fakültələr və şöbələr, həmçinin bu dili müstəqil şəkildə öyrənmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslik fars dilində qısa kurs xarakteri daşıyır. Dərslik “Əlifba” nın öyrədilməsi, 33 dərs və hər bir dərsdə verilmiş mətnlə əlaqədar qrammatik materiallar, həmçinin müvafiq tapşırıq və çalışmalar, “Oxu materialı” və dərslikdə istifadə olunmuş sözləri əhatə edən “Farsca – Azərbaycanca lüğət”dən ibarətdir

 

 


dosent  M.H.Məmmədova – Kitab: “XI-XVII əsr fars dili izahlı lüğətlərinin tərtib prinsipləri” (monoqrafiya)

Monoqrafiyanın ilk nümunəsi Azərbaycanda və azərbaycanlılar tərəfindən tərtib olunmuş fars dili leksikoqrafiyasının qədim və orta əsr izahlı lüğətlərinin nəzəri və əməli əsaslarının tədqiqinə həsr edilmişdir.


prof. M.D.Kazımov –  Kitab: Nəcməddin Razinin «Mirsad əl-ibad» əsəri, Bakı 2014, Nafta – Press nəşriyyatı,  həcmi 29 ç.,v.

Annotasiya:  Kitabda orta əsr farsdilli sufi ədəbiyyatının ən parlaq nümunəsi olan Nəcməddin Razinin “Mirsad əl – ibad” əsərinin izahlı tərcüməsi verilmişdir. 1223 – cü ildə yazılmış bu əsər sufi mühitində olduğu kimi savadlı dairələrdə də tez bir zamanda məhşurluq qazandı. Beş fəsil və qırx hissədən ibarət olan “Mirsad əl - ibad” əsəri sufizmin nəzəri və praktik məsələlərinə həsr olunmuşdur.

Kitabda həmçinin Nəcməddin Razinin dünyanın yaranması haqqında baxışları verilir, insanın dünyada yeri və təyinatı müəyyənləşdirilir.


prof. A.R.Kərimov
, E.İ.İbrahimov Kitab: 1- “Urdu dili” dərsliyi (I kurslar üçün) (Eldost İbrahimov ilə birlikdə) Adiloğlu nəşriyyatı, Bakı 2014, həcmi 31 ç.,v.

Annotasiya: Urdu dili dərsliyi kurrikulum təlim sistemi əsasında yazılmışdır və başlıca olaraq müasirlik, reallıq, tələbələrin marağı, müxtəliflik, effektivlik kimi prinsiplərə əsaslanır. Bu, indiyə qədər Azərbaycanda nəşr olunan ilk “Urdu dili” dərsliyidir. Dərsliyin əsas məqsədi nitq fəaliyyətini formalaşdırmaq, dil qaydalarını öyrətmək və dilin mənsub olduğu xalqın sosial – mədəni həyatı haqqında bilikləri aşılamaqdır. Dərslik 35 dərsdən (iki hissədə: əsas hissə və iş dəftəri) ibarətdir və I kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 dos. M.H.Məmmədova – Kitab: 1 – Əşrəf İbn Şərəf – Əl – Müzəkkər Əl – Faruqinin “Daneşnameyi – Qədərxan” əsərinin fotofaksimelesi. Bakı 2014, Nafta – Press nəşriyyatı, həcmi 32ç.,v.

Annotasiya: Əşrəf İbn Şərəf – Əl – Müzəkkər Əl – Faruqinin “Daneşnameyi – Qədərxan” adlı əsəri XIV əsrdə Hindistanda yazılmışdır. Əsərin müəllifi və lüğətin əlyazması elm aləminə bəlli deyildi. Dünya kataloqlarında bu haqda məlumat yoxdur. Əsasən Firdovsinin “Şahnamə” və Nizaminin “İskəndərnamə” əsərlərinin leksik tərkibinin izahına həsr olunmuş bu lüğətin yeganə nüsxəsi AMEA- nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunur. Əsər hicri 807 – ci ildə yazılmış, h. 811 – ci ildə İshad bin İbrahim Buxari tərəfindən süls xətti ilə üzü köçürülmüşdür.

“Daneşnameyi – Qədərxan”ın nəşri bir neçə cəhətdən faydalıdır: ondan fars dilinin leksikoqrafiya tarixini araşdıran və fars dili mətnşünaslığını öyrənən tələbə, magistr və tədqiqatçılar da istifadə edə bilərlər.

 


dos. L.H.Mahmudova –Kitab: 1 - «Fars dili» II kurs tələbələri üçün dərslik. “Nafta – press” nəşriyyatı Bakı 2014, həcmi 23 ç.,v.

Annotasiya: Dərslik 40 əsas dərsdən və əlavə oxu materialından ibarətdir. Dərslərin məhdud sayı morfologiya bəhsinə həsr olunmuşdur. Əsasən isə sintaksis məsələlərinə yer ayrılmışdır. Klassik və müasir farsdilli mənbələrdən götürülmüş oxu mətnlərinin seçilməsində əsas meyar proqramdakı leksik – qrammatik izahat olsa da, bu dərsliyin gələcək iranşünaslar üçün yazıldığı nəzərə alınaraq İranın tarixi, coğrafiyası, farsdilli ədəbiyyat və poeziya mövzularını əhatə edən mətnlər verilmişdir.

 


C.N.Məmmədzadə –Kitab:
1 – Fars əlifbasının tədrisi, Elm və təhsil nəşriyyatı, Bakı 2014, həcmi 8 ç.v.

Annotasiya: Müasir fars dili proqramı və yeni metodik tələblər əsasında tərtib olunmuş bu dərs vəsaitində tələbələrə fars əlifbasının qısa müddət ərzində asan və əlverişli üsulla öyrədilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsaitində fars dilinin oxu və yazı qaydaları mövcud dərslərin və müxtəlif məzmunlu çalışmaların timsalında müfəssəl şərh edilir, fars əlifbası ilə oxu və yazı vərdişlərinin yaradılması üçün fars dilinin orfoqrafiya və orfoepiyasına dair ətraflı izahlar təqdim olunur. Dərs vəsaiti bilavasitə fars dilinin orfoqrafiyasının nəzəri və praktik cəhətdən öyrənilməsinə xidmət edir.

 

 


Fil.ü.f.d., dos. L.H.MAHMUDOVA

Kitab: Fars dili (III-IV kurslar üçün)

Annotasiya: 35 dərsdən ibarət olan bu dərslikdə Şərqşünaslıq fakültəsi üçün bu günə qədər nəzərdə tutulmuş  dərsliklərdə öz əksini tapmayan mövzular əhatəli surətdə nəzərdən keçirilir, tələbələr tərəfindən fars dili sintaksisinin sistem şəklində öyrənilməsi qarşıya əsas məqsəd kimi qoyulur. Buna görə də, bu vaxta qədərki dərsliklərdə öz əksini tapa bilməyən bir çox  sintaksis məsələləri müasir dilçilik səviyyəsində izah edilərək mövzunun tam və asan şəkildə başa düşülməsinə imkan verir.

İran filologiyası məqalələr toplusu

 

Bilqeyis Quliyeva. Xacu Kirmaninin «Samnamə» və «Humay və Humayun poemaları, Bakı, 2010

Bilqeyis Quliyeva. Xacu Kirmaninin həyatı və bədii irsinin tədrisi, Bakı, 2010

İran filologiyası məsələləri (Məqalələr toplusu), Bakı, 20102013-2016 - cı illər ərzində Türk filologiyası kafedrasında nəşr olunmuş kitablar haqqında məlumat


Çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrin təsnifi. K.Əhmədova. “Elm və təhsil” Bakı-2013, 148 səh.

Annotasiyası

Ümumi dilçiliyin son nailiyyətləri əsasında yazılmışdır. Ənənəvi və müasir sintaksis sahəsindəki görkəmli alimlərin araşdırmaları əsas götürülmüş, daha sistemli təsnifat verilmişdir. Dilçiliyin mübahisəli və az işlənmiş bir bölməsinə həsr edilmiş tədqiqat işi mürəkkəb cümlənin statusunun, sərhədinin təyin edilməsində önəmli yer alacağına inanırıq. Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavr, magistr pillələri, müəllimləri üçün tövsiyə edilir.

 

 

 

 

 

 


Müqayisəli qrammatika(Oğuz qrupu türk dilləri)  A.İbrahimova.Ə.Quliyeva.  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10.07.2012-ci il tarixli 1313 saylı əmri ilə (protokol№16) təsdiq edilmişdir. (metodik vəsait)

Annotasiyası

Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filologiyası üzrə əyani və qiyabi şöbəsində tədris olunan “Müqayisəli qrammatika” fənni üçün hazırlanmış metodik vəsait tələbələrin bu vəsaitə olan ehtiyacını nəzərə alaraq fənn proqramı əsasında yazılmışdır. Dillərin geneologiyasının araşdırılmasında dilin leksikasının tədqiqində semantik sahənin tarixi qarşılaşdırılması, söz kökləri münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu metodik vəsait həm də dilçilər və dil problemləri ilə məşğul olanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

 

 

 

 

 


Oğuz qrupu türk dillərində modal sözlər G.İmanov “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2013, 136 səh.(monoqrafiya)

Annotasiyası

BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsi Türk filologiyası .öbəsində təhsil alan tələbələr üçün təqdim olunan bu kitab, müəllifin ilk monoqrafiyasıdır. Bu monoqrafiya oğuz qrupu Türk dillərinin tədqiqata çox ehtiyacı olan köməkçi nitq hissələri içərisində işlənmə mövqeyinə görə fərqlənən modal sözlərə həsr edilmişdir. Müəllif bu mövzu ilə əlaqədar çox dəyərli fikirlər irəli sürmüş və istədiyi nəticəyə nail olmuşdur. Kitabdan ziyalılarımız, magistrlər, doktorantlar və tədqiqatçılar faydalana bilər.

 

 

 

 

 

 

 


Çağdaş türk poeziyasında poetik problemlərin tədrisinə dair bəzi məsələlər. J.Əliyeva Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.01.2014-cü il tarixli 06№li əmri ilə nəşr hüququ verilmişdir.Turxan, Bakı-2014 (metodik vəsait)

Annotasiyası

Metodik vəsaitdə sovet rejiminin bütün qadağalarına baxmayaraq Türkiyə Cumhuriyyətində yaranan poeziya nümunələrinin türk filologiyası şöbəsində təhsil alan tələbələ çatdırılması istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət xatırladılır, müasir türk ədəbiyyatının tədrisi ilə bağlı son nailiyyətlərdən söz açılır, çağdaş türk poeziyasında poetik problemlərin tədrisində diqqət edilməli olan nəzəri və praktik istiqamətlər müəyyənləşdirilir.

Metodik vəsait müasir türk poeziyasını tədris edənlər və tələbələr üçün nəzərdə tutulub.

 

 

 

 

 

 


Türk divan poeziyası: Qaynaqları və təşəkkülü.Ş.Qədimova“Elm və təhsil” Bakı-2014, 18 ç.v. (monoqrafiya)

Annotasiyası

 

Monoqrafiyada Türk divan ədəbiyyatının ilkin qaynaqları və təşəkkül dinamikası, onun estetik əsası müasir filologiya elminin elmi-nəzəri konsepsiyaları işığında araşdırılır.Türk divan ədəbiyyatının qaynaqları sırasında ilk növbədə folklor və epos mədəniyyəti, ümumtürk ədəbi irsi və klassik Şərq ədəbi ənənələri, sonra isə İslam maarifivə təsəvvüf dəyərləri nəzərdən keçirilir. Bütövlükdə, Türk divan ədəbiyyatının təşəkkül və təkamül prosesində iştirak edən qaynaqlar və dəyərlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə şəklində təhlil edilir.

 

 

 

 

 

 


Türk divan poeziyasının janrları Ş.Qədimova Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 14.05.2014-cü il tarixli 585 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Elm və təhsil, Bakı-2014 (metodik vəsait)

 

Annotasiyası

 

Metodik vəsait Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsi türk filologiyası şöbəsinin bakalavr və magistr pillələri tələbələrinə müasir Türkiyə söz sənətinin sələfi Osmanlı-türk divan poeziyasının zəngin  janrlar sisteminin nəzəri tədrisi və praktik təlimi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabdan digər ali məktəblərin müvafiq fakültələrinin tələbələri, eləsə də türk divan ədəbiyyatı ilə maraqlananlar istifadə edə bilərlər.

 

 

 

 

 

 


Çoxkomponentli mü­rək­­­kəb cüm­lə­lə­r.(Müasir Azərbaycan dili materialları əsasında) Kəmalə Əhmədova. Bakı-2014, 148 səh.

Annotasiyası

Ümumi dilçiliyin son nailiyyətləri əsasında yazılmışdır. Ənənəvi və müasir sintaksis sahəsindəki görkəmli alimlərin araşdırmaları əsas götürülmüş, daha sistemli təsnifat verilmişdir. Dilçiliyin mübahisəli və az işlənmiş bir bölməsinə həsr edilmiş tədqiqat işi mürəkkəb cümlənin statusunun, sərhədinin təyin edilməsində önəmli yer alacağına inanırıq. Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavr, magistr pillələri, müəllimləri üçün tövsiyə edilir.

 

 

 

 

 

 

 


Klassik türk poeziyasının qaynaqları Ş.Qədimova “Elm və təhsil” Bakı-2015, 11,5 ç.v. (dərs vəsaiti)

Annotasiyası

 

Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsi türk filologiyası şöbəsinin bakalavr və magistr pillələri tələbələri üçün nəzərdə tutlan dərs vəsaitində  klassik türk divan poeziyasının ilkin qaynaqları olan folklor və epos mədəniyyəti, ümumtürk ədəbi irsi, orta əsrlər türk şeirində klassik Şərq, xüsusən ərəb və fars bədii-estetik ənənələri, İslam maarifi və təsəvvüf dəyərləri nəzərdən keçirilir.

 

 

 

 

 

 

 


Türk divan ədəbiyyatı: poetik janrlar və bədii sənətlər Ş.Qədimova “Elm və təhsil” Bakı-2015, 8,5 ç.v. (monoqrafiya)

Annotasiyası

 

Monoqrafiyada türk divan ədəbiyyatının beyt və bənd əsasında yaranan şeir janrları və şəkilləri, zəngin bədii- poetik qəlibləri haqqında ümumi elmi-nəzəri mənzərə yaradılır, divan poeziyasına xas bədii obrazlar sistemi klassik ənənələrə uyğun şəkildə təsnif edilir, söz və məna gözəllikləri yaradan bədii vasitələr təqdim olunur.

 

 

 

 

 

 

 


Tərcümə nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Əsgər Rəsulov. “Elm və təhsil”, Bakı-2015, 10ç.v. (dərs vəsaiti)

 

Annotasiyası

Dərs vəsaitinin məqsədi tələbələri tərcümə sənətinin mahiyyəti və linqvistik qanunauyğunluqları, nəzəriyyələri, növ və modelləri, tərcümə və tərcüməşünaslığın qısa tarixi haqqında məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Kitabın praktik hissəsi qohum dillərdən tərcümə nəzəriyyəsi bazasıda müasir Azərbaycan dili və Türkiyə türkcəsinin materialları əsasında hazırlanmışdır.
İzahlı türkcə-Azərbaycanca Yalançı Ekvivalentlər lüğəti. Açıklamalı Türkçe-Azerice Yalancı Eşdeğerler Sözlüğü. “Elm və təhsil” bakı-2015, 8 ç. v.(lüğət)

Lüğətdə müasir Türkiyə türkcəsi və Azərbaycan dilindəki tərcüməşünaslıqda “mütərcimin yalançı dostları” adı verilən təxminən 1500-ə yaxın yalançı ekvivalentin- iki dildə yazı və ifadə planında örtüşən, lakin leksik-semantik baxımdan qismən, yaxud tamamən müxtəlif mənalarda işlədilən kəlmələrin düzgün izahı verilmişdir.

 


Rüfət Rüstəmov, Əsgər Rəsulov, Cəmilə Rüstəmova. Dilçilik terminləri lüğəti, Bakı, 2010


Arif Yunusov. Oğuz qrupu türk dillərində qohumluq terminləri, Bakı, 2010

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share