Homeaz | en | ru

Rüfət Rüstəmov

Filologiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438 51 98
e-mail:RufetRustemov@box. az

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1945-cı il noyabırın 1-də Azərbaycan Respublikası Gədəbəy rayonunun Düz-Rəsullu kəndində anadan olub
 • 1952-1963-cü illərdə Düz Rəsullu və Çayrəsullu orta məktəbində oxuyub
 • 1963-1967-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk dili şöbəsində təhsil alıb
 • 1964-1967-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub
 • 1973-cü ildən BDU-da çalışır
 • Ailəlidir, dörd övladı var

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2003, professor,Türk filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi,BDU
 • 1989, dosent, Yaxın Şərq dilləri kafedrası,Şərqşünaslıq fakültəsi,BDU
 • 1964-1973, tələbə, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-2009, Türk dili kafedrasında kafedra müdiri
 • 1990, Türk dili kafedrasında müvəqqəti kafedra müdiri
 • 1987-1990, Müsabiqə yolu ilə həmin kafedraya dosent
 • 1981-1987, Müsabiqə yolu ilə həmin kafedraya baş müəllim
 • 1979, Müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1979, Yaxın Şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1977-1979, Müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1977, Yaxın Şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1976-1977, Müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1975-1976, Yaxın Şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1975, Müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1974-1975, Yaxın Şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1973-1974, Yaxın Şərq dilləri kafedrasında laborant
 • Apardığı dərslər:Türk dili.
 • 70 elmi məqalə və 9 monaqrafiya və dərslik müəllifıdir

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk dili

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1990, Şimali Kipr Respublikası, Beynəlxalq simpozyum

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Müasir türk ədəbi dilində orfoqrafiya və onun dildən asılılığı, “Akad.Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr edilmiş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi  konfransının materialları”. Bakı, BU nəşriyyatı, s.15-16 , tezis
 • 2017, Müasir türk ədəbi dilində köhnəlmiş sözlərin əsas məna xüsusiyyətləri, “Prof.M.Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları”, Bakı, məqalə
 • 2016,Yunus Emre divanının linqvistik xüsusiyyətləri,  “Filologiya məsələləri” №1, Bakı,  s.3-6, məqalə
 • 2015, Türk dili proqramı (azərbaycan və rus bölmələri, bakalavr pilləsi üçün), BU nəşriyyatı, Bakı
 • 2014, Ümumi və türk dilçiliyi (azərbaycan və rus bölmələri, magistr pilləsi üçün), BU nəşriyyatı, Bakı
 • 2014, Mahmut Kaşğarinin “Divanü Lüğat-İt Türk” əsərinin morfologiyası, “Filologiya məsələləri” №11, Bakı, s.3-6, məqalə
 • 2013, Oğuz qrupu türk dillərində qohumluq terminləri, Filologiya məsələləri №5, Bakı, s.3-5, tezis
 • 2012, Müasir türk ədəbi dilində Avropa mənşəli terminlərin linqvistik xüsusiyyətləri, “Bakı Dövlət Uviversi­tetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları”, Bakı, s.436-437, tezis
 • 2011, Müasir türk ədəbi dilində perifrastik fel formaları, “Prof.A.İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları”, Bakı, s.23-25, tezis
 • 2009, Müasir Türk ədəbi dilində özləşmə prosesinə avropa mənşəli terminlərin təsiri, “Filologiya məsələləri” №7, Bakı, s.3-9, məqalə
 • 2008, Türkçe Oku Kitabı
 • 2007, Türk dilinin Morfologiyası
 • 2002, Türkcə- Rusca-azərbaycanca, Azərbaycanca-Türkcə-Rusca, Rusca-Türkcə-Azərbaycanca dilçilik terminləri lüğəti (Ə.Rəsulov və C.Rüstəmova ilə birlikdə)
 • 1998, Müasir türk dilində təqlidi sözlər
 • 1996, Müasir Türk dilində köməkçi nitq hissələri
 • 1994, Türkcə-Rusca-Azərbaycanca Sözlük
 • 1989, 1991,2008 Türk dili (Ə.Rəsulovla birlikdə)
 • 1988, Türkcə-rusca- azərbaycanca dilçilik terminləri lüğəti

 

KİTABLARI

 • 2013, Osmanlı Türk dili. (C.Məmmədovanın həmmüəllifliyi ilə).“Elm və Təhsil”, Bakı
 • 2012, Türkce Oku Metinleri (C.Məmmədovanın həmmüəllifliyi ilə),     “Gənclik”, “Elm və təhsil”, Bakı
 • 2012, Türk dilinin sintaksisi, “Elm və Təhsil”, Bakı
 • 2012, Türk dili, (Ə.Rəsulovun həmmüəllifliyi ilə), “Elm və Təhsil”, Bakı
 • 2010,Türkcə-Rusca-Azərbaycanca, Azərbaycanca-Türkcə-Rusca, Rusca-Türkcə-Azərbaycanca dilçilik terminləri lüğəti (Ə.A.Rəsulovun və C.Məmmədovanın həmmüəllifliyi ilə),  “Elm və təhsil”, Bakı
 • 2009, Türk dilinin sintaksisi, “Nurlan”, Bakı
Bookmark and Share