Homeaz | en | ru

Oqtay Babaəli oğlu Cəlilbəyli


Filologiya elmləri doktoru, texnika elmləri namizədi, professor
İş telefonu: +(994) 12 510 16 78
e-mail:[email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


 • 1955-cı il oktyabrın 28-də Bakıda anadan olub
 • 1962-1972-ci illərdə 198 saylı Bakı şəhər orta məktəbində oxuyub
 • 1972-1978 Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun (indiki Azərbaycan Memarlıq-İnşaat Universiteti-AzMİU) İnşaat fakültəsində təhsil alıb
 • 1978-1981-ci illərdə Azərbaycan Sənaye Tikintisi Nazirliyinin 4 saylı trestinin 48 saylı Tikinti idarəsində çalışıb
 • 1981-2000-ci illərdə AzMİU -da işləyib
 • 2000-ci ildən BDU-da çalışır
 • Ailəlidir, iki övladı var

 

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2016, fil.e.d., “Altayşünaslıq kontekstində feilin strukturu və semantikası (yapon və Azərbaycan dillərinin materialları üzrə)”
 • 1988, tex.e.n., “Tağtavan örtükdə mənfi Qauss əyrilikli şüşə membranın deformasiya-gərginlik halı”
 • 1984-1987, aspirant, Ağac və plastik kütləli konstruksiyalar kafedrası, Moskva İnşaat Mühəndisliyi İnstitutu
 • 1972-1978, tələbə, İnşaat fakültəsi, AzMİU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-h/h, kafedra müdiri, Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 2000-2005, dosent, Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq kafedrası, BDU
 • 1994-2000, dosent, İnşaat konstruksiyaları kafedrası, İnşaat fakültəsi, AzMİU
 • 1992-1994, Yaponiyanın Yokohama Dövlət Universietində elmi stajor
 • 1990-1992, baş müəllim, İnşaat konstruksiyaları kafedrası, İnşaat fakültəsi, AzMİU
 • 1987-1990, assistent, İnşaat konstruksiyaları kafedrası, İnşaat fakültəsi, AzMİU
 • 1984-1986, aspirant, "Ağac və plastik kütləli konstruksiyalar" kafedrası. Sənaye və mülki tikinti fakültəsi, Moskva İnşaat Mühəndisliyi İnstitutu
 • 1981-1984, laboratoriya müdiri, İnşaat konstruksiyaları kafedrası, AzMİU
 • 1978-1981, iş icraçısı, 46 saylı Tikinti İdarəsi, 4 saylı trest
 • Apardığı dərslər: Ağac və plastik kütləli konstruksiyalar, İnşaat konstruksiyaları. Yapon dili
 • 38 elmi məqalə və 2 kitabın müəllifidir

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • yapon dili və inşaat konstruksiyaları

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Tokio, Yaponiya, Yapon Fondunun Yapon dili İnstitutunda kurs
 • 2006, Almatı, Yapon Fondunun Beynəlxalq Simpoziumu
 • 2000, Tokio, Yaponiya, Yapon Fondunun Yapon dili İnstitutunda kurs
 • 1999-2008, Moskva, Rusiya Federasiyası, MDB ölkələri üzrə yapon dili müəllimlərinin Assosiyasının illik konfransları
 • 1995, Tokio, Yaponiya, (Aoyama Qakuin Universitetində) Beynəlxalq Mübadilə Günü
 • 1992-1994, Yokohama, Yaponiya, Yokohama Dövlət Universitetində elmi-stajirovka

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Altay nəzəriyyəsi və yapon dili
 • 2018, Altayşünaslıq hind-Avropa dilçiliyi baxımından
 • 2017, Yapon dilində fellərin tipologiyasına dair (I məqalə)
 • 2017, Yapon dilində fellərin tipologiyasına dair (II məqalə)
 • 2016 Yapon dilində cümlədə sözlərin sırası haqqında Filologiya məsələləri,Bakı, №1, səh.33-37
 • 2015 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri №10, Bakı, səh. 8-13
 • 2014 Yapon dilində felin təsriflənmə xüsusiyyətləri, Filologiya məsələləri. Bakı, №10, səh.8-13
 • 2013 Yapon dilinin iltisaqilik təbiəti. AMEA akad. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Azərbaycan Şərqşünaslıq Elminin İnkişaf Yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrasının Materialları, Bakı, 27-28 iyun , səh 33-35
 • 2013 Yapon dilində baş üzvlərin cümlədə rolu haqqında. Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya  məsələləri  № 2, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, səh. 25-32
 • 2013 Yapon dilində cümlə üzvləri haqqında. Akademik Vasim Məmmədəli­yevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzu­­sunda Respublika Elmi Konfrasının Materialları, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, səh. 32- 33
 • 2011 Müasiryapondilindəomonimlər.  Filologiyaməsələləri № 12, “Elm vətəhsil”, Bakı, səh. 149-156
 • 2011 Yapondilindəfelinşəkilləri (Azərbaycandiliiləmüqayisəli). Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 1, Bakı, s. 236-242
 • 2011 Yapon dilində felin əmr şəkli (Azərbaycan dili ilə müqayisəli). Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal № 2 (78), Bakı, , s. 116-119
 • 2011 Yapon dilində köməkçi fellər (助動詞- codouşi) (Türk dilləri ilə müqayisəli). Filologiya məsələləri, AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu­tu, Bakı, № 1, s. 222-2302010- Müasir yapon və Azərbaycan dillərində “ol(maq)” felinin müqayisəli tədqiqi. Azərb. MEA Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 3-4,  s. 3-14
 • 2010 Порядок слов в японском языке (в сравнении с азербайджанским языком). Вестник Новосибирского Государственного Университета, Серия: История, филология Тoм 9, Выпуск 4, Новосибирск, с. 143-149
 • 2010 Japon Dilinde Edilgen Eylemler (Azeri'ceyle Mükayiseli).Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/1 Winter, s. 1108-1122
 • 2010 Yapon dilində hal kateqoriyası. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Dil və Ədəbiyyat № 2 (73), Bakı, s.46-49
 • 2010 Yapon dilində qrammatik zaman kateqoriyasının tədqiqinə dair. Azərb. MEA Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 1, Bakı, s. 63-75
 • 2009 Yapon Dilinde Gramatikal Kip Kateqorisi (Azeri'ceyle Mükayesede). Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of  Turkish or Turkic. Volume 4/8 Fall, s. 1611-1624
 • 2009 Yapon dilindəGrammatikalZamanKateqorisi: (AzerbaycanDiliyleMüka­­yiseliŞekilde).  Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 4/3 Spring, s. 1213-1228
 • 2009 Yapon dilində qrammatik zaman məsələsi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları, Huma­ni­tar elmlər, Bakı, s. 437-439
 • 2009 Yapon dilində felin ümumi xüsusiyyətləri. Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alımı, professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi-konfransının materialları, Bakı, s. 28-31
 • 2008, Грамматические функции страдательного залога японского глагола
 • 2008, Словообразование и заимствование слов в китайском языке
 • 2008, Yapon dilində resiprok
 • 2008, Altay dillərinin tədqiqi tarixinə dair (yapon dili olmadan)

 

KİTABLAR

 • 2007, Yapon dilində fellərin leksik-qrammatik kateqoriyalarının bəzi xüsusiyyətləri
 • 2004, Altay dilləri nəzəriyyəsi və yapon dili


 

Bookmark and Share