Homeaz | en | ru

Mənzərə Məmmədova


Filologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 510 4948

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1934-cü ildə martən 25-də İrəvan şəhərində anadan olub
 • 1940-50-ci illərdə İrəvanda 16 nömrəli orta məktəbi bitirib
 • 1951-56-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsinin Şərq şöbəsində oxuyub
 • 1957-1964-cü illərdə Azərb. EA-nın Əlyazmaları fondunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb
 • 1964-1967-ci illərdə Azərb. EA-nın Əlyazmaları fondunda aspiranturada oxuyub
 • 1969-cu ildən h/h dosent,  BDU

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) bitirib
 • XI-XVII əsr fars dilinin izahlı lüğətlərinin əsas tərtib prinsipləri, 1968

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Azərb. EA RƏF
 • 1969-cu ildən ADU (BDU), İran filologiyası kafedrası
 • Apardığı fənnlər: Fars dili, Fars dili tədrisinin metodikası, Mətnşünaslıq, Mənbəşünaslıq, Ümumi və İran dilçiliyinin əsasları

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İran filologiyası

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1977. Bakı. “İran filologiyasının problemləri” üzrə VI Ümumittifaq elmi konfransı
 • 1977. Moskva. “Şərq dilçiliyinin nəzəri problemləri” üzrə sosialist ölkələrin 1-ci Beynəlxalq simpoziumu
 • 2007. Bakı.Yaxın və Orta Şərq: dünəni, bu günü, sabahı, beynəlxalq elmi konfrans
 • 1970. Tiflis. “İran filologiyasının aktual problemləri” üzrə VI Ümumittifaq elmi konfrans

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasında işlənən iqtisadiyyat terminləri, İran filologiyası məsələləri toplusu, Bakı, №3, səh., 100-123
 • 2018. Nizami Gəncəvinin “Şərəfnamə” əsərində işlənən türk mənşəli sözlər
 • 2017. Nizami Gəncəvinin bədii sözü haqqında qeydlər
 • 2017. Nizami Gəncəvinin “Şərəfnamə” əsərində işlənən üslubi antonimlər
 • 2016.Nizami Gəncəvinin “Şərəfnamə” əsərində işlənən təşbihlər
 • 2016. Nizami Gəncəvinin dilində işlənən bədii təsvir vasitələrinin struktur xüsusiyyətləri
 • 2015. Maqistr hazırlığı üçün proqramlar: 1. Ümumi və fars dilçiliyinin əsasları. 2. Mənbəşünaslıq 3. Mətnşünaslıq
 • 2015. Nizami Gəncəvinin əsərlərində işlənən bəzi predikatların məna və struktur xüsusiyyətləri
 • 2014. XVI əsr farsca-türkcə lüğətləri haqqında

 

KİTABLAR

 • 2014, Əşrəf İbn Şərəf – Əl – Müzəkkər Əl – Faruqinin “Daneşnameyi – Qədərxan” əsərinin fotofaksimelesi. Bakı, Nafta – Press nəşriyyatı
 • 2013, XI - XVII əsr fasr dili izahlı lüğətlərinin tərtib prinsipləri
 • 2012, N.Gəncəvi dilinin leksik üslubu. «İskəndərnamə» əsəri üzrə
 • 2011, Персидский язык для IV курса
 • 2010, N.Gəncəvi dilinin lüğəti. «Şərəfnamə» əsəri üzrə, II hissə
 • 2010, N.Gəncəvi dilinin lüğəti. «Şərəfnamə» əsəri üzrə, II hissə
 • 2009. Nizami Gəncəvi dilinin lüğəti (“Şərəfnamə” əsəri üzrə), 1 hissə
 • 1992. Fars dili. Orta məktəbin 6-cı sinfi üçün dərslik
Bookmark and Share