Homeaz | en | ru

 

 

MAHMUDOV MALİK RÜSTƏM OĞLU

(1938-1991)

Şərqşünas

 

4 noyabr 1938-ci ildə doğulmuşdur. 1957-ci ildə ADU Şərq­şünaslıq fakültəsinin ərəb şö­bə­sinə daxil olmuş, 1961-1962-ci illərdə Bağdad Uni­versitetində təcrübə keçmiş və 1962-ci ildə ali mək­təbi bitirmişdir. Həmin ildən Azərbaycan EA-nın Yaxın Şərq xalqları İnstitutunda (indiki akad. Z.Bün­yadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda) elmi işçi, baş elmi işçi və Ərəb filologiyası şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1969-cu ildə namizədlik, 1975-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1978-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1972-ci ildən Şərqşünaslıq fakültəsində pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 1989-cu ildən ömrünün sonunadək Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixi kafedrasına rəhbərlik etmişdir.

Ədəbiyyatşünaslığımızda ilk dəfə VII-IX əsrlərdə yaşamış ərəbdilli azərbaycanlı ədib və şairlərin həyat və yaradıcılığını hərtərəfli araşdırmış, ərəb ədəbiyyatının orta əsrlər dövrünün müxtəlif sahələri üzrə tədqiqat işləri aparmışdır.

3 monoqrafiya, 1 dərslik və 40-dan çox elmi məqalənin müəllifi, “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı” toplusunun və “Azərbaycan Sovet Ensiklopediya­sı”nın həmmüəlliflərindən biridir. Bəzi əsərləri Rusiya, Türkiyə və İranda dərc edilmişdir. Rəhbərliyi ilə 4 elmlər namizədi və 1 elmlər doktoru hazırlan­mışdır.

 

 

Bookmark and Share