Homeaz | en | ru

 

KAZIMOV MEHDİ DAVUD OĞLU

(1954)

Şərqşünas

 

18 avqust 1954-cü ildə doğulmuşdur. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq­şünaslıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra 1976-1977-ci illərdə İranda mütərcim kimi çalışmışdır. 1977-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasında əv­vəlcə ictimai elmlər üzrə Elmi İnformasiya mər­kə­zində, sonralar AEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutun­da fəaliy­yət göstərmişdir. Kiçik elmi işçi, elmi katib, bö­yük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1981-ci il­­də namizədlik, 1990-cı ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1994-cü ildən professordur. 1988-ci ildən fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Uni­­versitetində davam etdir­mişdir. Hazırda Şərqşünaslıq fakültəsində İran filo­logi­yası kafedrasının müdiridir.

Farsdilli ədəbiyyat, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq, nizamişünaslıq, mən­bə­şünaslıq sahələrində tanınmış və aparıcı mütəxəssislərdəndir. Orta əsrlər ya­radıcılıq üslubunun, normativlik və yara­dıcılıq fərdiyyəti nisbətinin, Şərq ədəbiyyatlarının janr sisteminin, poetikanın fundamental prob­lemlərinin araşdırılmasında xidmətləri təqdirəlayiqdir. İran, Azərbaycan, Hindistan, Əfqanıstan və başqa ölkələrin şair və mütəfəkkirlərinin yaradıcılığı ilə məşğuldur.

“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. O, həmçinin AMEA-nın akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Mənbəşünaslıq şöbəsinin müdiridir. 11 kitabın,117 elmi məqalənin müəllifidir. Rəhbərliyi ilə 5 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

 

 

Bookmark and Share