Homeaz | en | ru


Hüseyn Sadıqov

Baş müəllim, dekan müavini
İş telefonu: +(994)12 439 11 42

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1939-cu il iyulun 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda anadan olub
 • 1947-1957-ci illərdə Sədərək orta məktəbində oxuyub.1957-1959-cu illərdə 6 №li texniki məktəbdə oxuyub və Sumqayıt «Ozero» zavodunda işləyib.
 • 1959-1964-cü illərdə ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk şöbəsində təhsil alıb
 • 1964-cü ildən indiyə qədər BDU-da işləyir
 • 1971-1975; 1978-1982-ci illərdə Türkiyə Respublikasında işləmişdir

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1959-1964, tələbə, Şərqşünaslıq fakültəsi, ADU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-1982, 1971-1975, tərcüməçi. Türkiyə Respublikası
 • 1970-h/h, baş müəllim, Türk filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 15 elmi məqalə, 1 proqram, 3 tezis və 5 kitabın müəllifidir
 • Apardığı dərslər: Türk dili

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk dili

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Türkiyədə qurtuluş savaşından sonra hərf inqilabı məsələləri, “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı Universitetinin nəşriyyatı
 • 2017, Türk dilində işlədilən xarici terminlərlə əlaqədar bəzi qeydlər, “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı Universitetinin nəşriyyatı
 • 2016, Türk dilinin aktiv və passiv leksikasına dair bəzi qeydlər, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 92 illiyinə həsr edilmiş “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusunda elmi konfransın materialları
 • 2015, Türk və Azərbaycan dillərində antonimlər, Prof. A.İmanquliyevanın 75 illiyi münasibətilə keçirilən “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları
 • 2014, Müasir türk dilinin mənşə etibarilə lüğət tərkibi, Filologiya məsələləri№ 10. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Elm və təhsil”
 • 2013, Türk dilində ismin quruluşca növləri, Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi -nəzəri jurnal 4(84), BDU
 • 2012, Müasir türk dilinin aktivliyinə və passivliyinə görə  lüğət tərkibi, Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illiyi münasibətilə keçirilən “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzu­sunda Respublika Elmi Konfransının materialları
 • 2011, Şərqşünaslıq fakültəsi Türk filologiyası kafedrasının dil üzrə bakalavr pilləsi Azərbaycan və rus bölmələri üçün fənn proqramları
 • 2011, Türk dilində isimdən isim əmələ gətirən bəzi sözdüzəldici şəkilçilər, Şərq filologiyasının aktual problemləri mövzusunda respublika elmi konfransının materialları (prof. M.Əlizadənin 100 illiyinə həsr olunmuşdur)
 • 2011, Türk dilində ismin quruluşça növləri (mürəkkəb isimlər), Şərq filologiyasının aktual problemləri mövzusunda respublika elmi konfransının materialları (prof. M.Əlizadənin 100 illiyinə həsr olunmuşdur)
 • 2010, Şəmsəddin Saminin lüğətləri, Filologiya məsələləri №10, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Elm və Təhsil”
 • 2009,Türk dilində terminlərin əmələ gəlməsinə dair qeydlər, Bakı Universitetinin nəşriyyatı
 • 2008, Türk dili proqramı (bakalavr) tərtibçilərindən biridir
 • 2007, Türk Dilinin inkişaf mərhələləri haqqında bəzi qeydlər
 • 2007, Respublika dövrünə qədər türk əlifbası, “Ləman” nəşriyyatı
 • 2003, Türk dilinin inkişaf mərhələləri haqqında bəzi qeydlər, “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı Universitetinin nəşriyyatı

 

KİTABLARI

 • 2005, Rusça-Türkçe Teknik Sözlük, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı
 • 1982, Kısa Rusça-Türkçe Teknik Terim Sözlüğü, Türkiye
 • 1994,Türkcə-Azərbaycanca-Rusca Sözlük, Bakı
 • 1975, Rusça-Türkçe Yüksek Fırın Terimleri, Türkiye
 • 1973, Kısa Rusça-Türkçe Teknik Sözlük, Türkiye
Bookmark and Share